පිතු සෙනෙහස

නිති මුකුළිත,
පිපි සඳවත,
පිතු සෙනෙහස,
පුතු සමුදිත…

Advertisements

වසන්තය දොරකඩක

විදින්නට පෙම් සිහින තරු දිලෙන සුව රැයක,
මිදෙන්න්ට ඉගි කරයි හැගුම් පිරි හදවතක,
ගයන්නට ජය ගීත උතුරනා සෙනෙහසක,
පැතුම් මල් පුරවගෙන වසන්තය දොරකඩක…

සිතක පැතුම්

රෝග තුන්දොස් සියලු මැඩගෙන සෑමකල් දිවි සුව විදින්නට,
සීත සුළගක දැනෙන සිසිලස විලස සිත්වල හැගුම් තැබුමට,
නේක බාධක මග හරෝගෙන සීන එලෙසෙම පල දරන්නට,
ඈත අහසේ තාරකාවක කෙනෙකු ඇත අප දෙදෙන රැකුමට…

අවුරුදු සිරියේ අසිරිය

සුන්දර හැගුමෙන් බරවුනු හදක සුවය විද ගන්නට,
සිත්වල පිරි සෙනෙහෙ පැතුම්වලින් දිනය පුබුදන්නට,
එන්නට ඉමි නුබ බැලුමට සිත්වල සුව වැඩි වන්නට,
අවුරුදු සිරියෙන් බර වුනු උයන් කොනේ තනි වන්නට…

සිතක අරුමය

හිරු නැගෙන හිමිදිරියෙ පැතුම් මල් මෝදු වෙන,
දින පුරා ලග දැනෙන සෙවනැල්ල දෙවෙනි වෙන,
හද කොනක දුක් සුසුම් පහව ගොස් එක් සැනම,
සිත නිමෙන අරුම කිම නුබ ලගින් හිදින විට…

සිතක පිලිසරණ

ගසකට සවිය අරටුව හැර නැහැ වෙනකක්,
පවසට දිය පොදකි කුමටද මහ මුහුදක්,
ඉදුමට රුදුරු ලොව තුල දිරිගෙන සැම දවසක්,
සිතකට සිතක් මිස නැත අන් පිලිසරණක්…

මැසිවිලි නොමැති හෙට දිනයක්

අතැගිලි ගනිමි සුබ සිහිනෙක සිත පොවමින්,
මැසිවිලි නොමැති හෙටකට සුබ මග හදමින්,
සිරිසැප ලගා වේවා දුක පහව ගොසින්,
අතැගිලි බැදෙන දින සිට අප සිත සතුටින්…

Previous Older Entries